Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Werkgevers, werknemers en overheid hebben een groot gemeenschappelijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. De Arbeidsomstandighedenwet verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden.

De RI&E vormt dé basis van uw arbobeleid
Het is een middel waarmee uw bedrijf periodiek en op een gestructureerde wijze wordt gescand op risico’s voor veiligheid en gezondheid. Wanneer u weet welke risico’s uw bedrijf loopt kunt u de juiste maatregelen nemen.

Het RI&E stappenplan:

  1. Inventarisatie van risico’s binnen uw bedrijf met behulp van een checklist. Deze stap levert een lijst op met mogelijke risico’s voor werknemers in uw bedrijf.
  2. Evaluatie van de risico’s. De risico’s worden gewogen en geprioriteerd. Na de evaluatie is er een lijst met “Things to Do”.
  3. Plan van aanpak, welke maatregelen moeten er getroffen worden om de “Things to Do” aan te pakken. Wie gaat dat doen en wanneer?
  4. Toetsen van de RI&E. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een deskundige wordt getoetst. Toetsing is niet altijd nodig.
  5. Aan de slag met de uitvoering van het plan van aanpak.

Gielen Safety begeleidt preventiemedewerkers bij het opstellen van de RI&E en uitvoering van het plan van aanpak.

Bedrijfsnoodorganisatie & Bedrijfshulpverlening

Bedrijfsnoodorganisatie & Bedrijfshulpverlening

Een BHV-er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV-er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV-er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal BHV-ers niet wettelijk vastgelegd.

Gielen Safety begeleidt uw BHV organisatie vanuit het bedrijfsnoodplan naar de verschillende stadia van ontruiming. Gielen safety begint altijd met een table-top oefening. Met deze oefening zitten alle BHV-ers rond de tafel met een plattegrond van het bedrijf en gaan zij met behulp van het bedrijfsnoodplan (ontruimingsplan) scenario’s oefenen op papier. Waar nodig wordt daarna het bedrijfsnoodplan bijgesteld.

V & G-Coördinatie

V & G-Coördinatie

Andere ogen dwingen, onafhankelijke V&G-Coördinatie op een bouw verhoogd het veiligheidsbewustzijn.
Gielen Safety heeft veel ervaring met de veiligheidsaspecten die spelen bij complexe bouwprojecten.

Wat is een V&G-plan?
Als meerdere werkgevers actief zijn op een bouwlocatie, moet er in veel gevallen een Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G-plan) zijn.
In een V&G-plan beschrijft een opdrachtgever hoe hoofd- en onderaannemer(s) samenwerken en welke veiligheidsmaatregelen zij treffen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.

Er moet een V&G-plan beschikbaar zijn als:

  • de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 30 werkdagen en op enig moment meer dan 20 werknemers gelijktijdig aan het werk zijn;
  • de bouw waarschijnlijk langer duurt dan 500 mensdagen;
  • de bouw bijzondere gevaren voor werknemers met zich meebrengt.

Een V&G-plan verbetert de coördinatie tussen uitvoerenden op de bouwplaats en moet tijdens het bouwproces de aandacht voor veiligheid en arbeidsomstandigheden garanderen.

Regelgeving V&G-plan
De opdrachtgever moet een V&G-plan opstellen voor de voorbereidingsfase.
In de uitvoeringsfase wordt het V&G-plan door één van de uitvoerende partijen, bijvoorbeeld de hoofdaannemer, uitgevoerd. Deze uitvoerende partij benoemt een coördinator die toezicht houdt op de naleving van het V&G-plan op de bouwplaats. Voor onderaannemers zijn geen specifieke bepalingen opgenomen in de arbowetgeving. Op dit onderwerp zijn de algemene bepalingen over het bouwproces van toepassing. Een hoofdaannemer mag een korte veiligheidstoets afnemen voordat de onderaannemer aan de slag kan gaan op de arbeidsplaats.

Iedere werkgever op de bouwplaats blijft zelf verantwoordelijk voor naleving van zijn wettelijke verplichtingen m.b.t. veiligheid en gezondheid van zijn eigen werknemers.